1399/12/13

جزییات مسابقه

عقاب شيراز - آبی پوشان شمس کیش

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی عقاب شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره عقاب شيراز

نام بازیکن

پیراهن