1399/12/08

جزییات مسابقه

فولاد هرمزگان - عقاب شيراز

14:45

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی عقاب شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی عقاب شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی فولاد هرمزگان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره فولاد هرمزگان

نام بازیکن

پیراهن