1399/12/08

جزییات مسابقه

آبی پوشان شمس کیش - امیدآوران مشیز کرمان

14:45

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی امیدآوران مشیز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی امیدآوران مشیز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن