1399/12/08

جزییات مسابقه

رضوانی اصفهان - ون پارس نقش جهان

14:45

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی ون پارس نقش جهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ون پارس نقش جهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن