1399/12/03

جزییات مسابقه

ون پارس نقش جهان - آبی پوشان شمس کیش

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ون پارس نقش جهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ون پارس نقش جهان

نام بازیکن

پیراهن