1399/12/03

جزییات مسابقه

سنگ آهن بافق يزد - رضوانی اصفهان

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی سنگ آهن بافق يزد

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره سنگ آهن بافق يزد

نام بازیکن

پیراهن