1399/12/02

جزییات مسابقه

عقاب شيراز - پرسپولیس شیراز

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی پرسپولیس شیراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پرسپولیس شیراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی عقاب شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره عقاب شيراز

نام بازیکن

پیراهن