1399/11/25

جزییات مسابقه

پرسپولیس شیراز - امیدآوران مشیز کرمان

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی امیدآوران مشیز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی امیدآوران مشیز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی پرسپولیس شیراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره پرسپولیس شیراز

نام بازیکن

پیراهن