1399/11/29

جزییات مسابقه

فولاد هرمزگان - ون پارس نقش جهان

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی ون پارس نقش جهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ون پارس نقش جهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی فولاد هرمزگان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره فولاد هرمزگان

نام بازیکن

پیراهن