1399/11/28

جزییات مسابقه

رضوانی اصفهان - صنعت فولاد اصفهان

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن