1399/11/29

جزییات مسابقه

آبی پوشان شمس کیش - سنگ آهن بافق يزد

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی سنگ آهن بافق يزد

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سنگ آهن بافق يزد

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن