1399/11/23

جزییات مسابقه

هرنگ جوان بستک هرمزگان - رضوانی اصفهان

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی هرنگ جوان بستک هرمزگان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره هرنگ جوان بستک هرمزگان

نام بازیکن

پیراهن