1399/11/23

جزییات مسابقه

صنعت فولاد اصفهان - آبی پوشان شمس کیش

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن