1399/11/19

جزییات مسابقه

ون پارس نقش جهان - پرسپولیس شیراز

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی پرسپولیس شیراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پرسپولیس شیراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ون پارس نقش جهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ون پارس نقش جهان

نام بازیکن

پیراهن