1399/11/13

جزییات مسابقه

رضوانی اصفهان - استوک مرودشت

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی استوک مرودشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استوک مرودشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن