1399/11/20

جزییات مسابقه

فولاد هرمزگان - صنعت فولاد اصفهان

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی فولاد هرمزگان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره فولاد هرمزگان

نام بازیکن

پیراهن