1399/11/08

جزییات مسابقه

صنعت فولاد اصفهان - پرسپولیس شیراز

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی پرسپولیس شیراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی پرسپولیس شیراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن