1399/11/08

جزییات مسابقه

استوک مرودشت - آبی پوشان شمس کیش

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استوک مرودشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استوک مرودشت

نام بازیکن

پیراهن