1399/11/08

جزییات مسابقه

خليج فارس ميناب - رضوانی اصفهان

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی رضوانی اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی خليج فارس ميناب

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره خليج فارس ميناب

نام بازیکن

پیراهن