1399/11/07

جزییات مسابقه

ون پارس نقش جهان - امیدآوران مشیز کرمان

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی امیدآوران مشیز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی امیدآوران مشیز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی ون پارس نقش جهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره ون پارس نقش جهان

نام بازیکن

پیراهن