1399/10/30

جزییات مسابقه

آبی پوشان شمس کیش - خليج فارس ميناب

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی خليج فارس ميناب

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی خليج فارس ميناب

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره آبی پوشان شمس کیش

نام بازیکن

پیراهن