1399/10/30

جزییات مسابقه

فولاد هرمزگان - استوک مرودشت

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی استوک مرودشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی استوک مرودشت

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی فولاد هرمزگان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره فولاد هرمزگان

نام بازیکن

پیراهن