1399/10/24

جزییات مسابقه

صنعت فولاد اصفهان - امیدآوران مشیز کرمان

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی امیدآوران مشیز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی امیدآوران مشیز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن