1400/01/08

جزییات مسابقه

شهدا مقاومت جویبار - شهر آهن خواف

16:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی شهر آهن خواف

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی شهر آهن خواف

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی شهدا مقاومت جویبار

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره شهدا مقاومت جویبار

نام بازیکن

پیراهن