1399/12/14

جزییات مسابقه

داماش پارسه تهران - سیمان شاهرود

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی سیمان شاهرود

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی سیمان شاهرود

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی داماش پارسه تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره داماش پارسه تهران

نام بازیکن

پیراهن