1397/12/05

جزییات مسابقه

استقلال تهران - ذوب آهن اصفهان

18:30

رخداد های بازی

فرشيد اسماعيلي 7

سيد اللهيار صياد منش 40

محمد دانشگر 51

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره استقلال تهران

نام بازیکن

پیراهن