گروه 1 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دریای حربده محمودآباد

3 - 0

سیمان شاهرود

1399/10/16 14:00

بادامک قائن

0 - 1

مقاومت تهران

1399/10/18 14:00

داماش پارسه تهران

2 - 1

کیان اراک

1399/10/16 14:00

انتظار بجنورد

0 - 0

شهروند نور

1399/10/16 14:00

آسمان مشهد

2 - 1

شهدا مقاومت جویبار

1399/10/16 14:00

شهر آهن خواف

0 - 1

شریعت نوین مشهد

1399/10/18 14:00

گروه 1 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شریعت نوین مشهد

2 - 0

آسمان مشهد

1399/10/23 14:00

کیان اراک

3 - 0

انتظار بجنورد

1399/10/23 14:00

استقلال علی آباد

0 - 1

داماش پارسه تهران

1399/10/23 14:00

سیمان شاهرود

2 - 0

بادامک قائن

1399/10/23 14:00

شهروند نور

1 - 0

شهر آهن خواف

1399/10/23 14:00

شهدا مقاومت جویبار

1 - 0

دریای حربده محمودآباد

1399/10/23 14:00

گروه 1 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر آهن خواف

0 - 1

کیان اراک

1399/10/29 14:00

انتظار بجنورد

0 - 2

استقلال علی آباد

1399/10/29 14:00

آسمان مشهد

1 - 0

شهروند نور

1399/10/29 14:00

دریای حربده محمودآباد

2 - 2

شریعت نوین مشهد

1399/10/29 14:00

مقاومت تهران

1 - 0

سیمان شاهرود

1399/10/29 14:00

بادامک قائن

1 - 2

شهدا مقاومت جویبار

1399/10/29 14:00

گروه 1 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند نور

1 - 2

دریای حربده محمودآباد

1399/11/07 14:0

استقلال علی آباد

3 - 0

شهر آهن خواف

1399/11/07 14:0

کیان اراک

2 - 0

آسمان مشهد

1399/11/07 14:0

داماش پارسه تهران

1 - 0

انتظار بجنورد

1399/11/07 14:0

شریعت نوین مشهد

2 - 1

بادامک قائن

1399/11/07 14:0

شهدا مقاومت جویبار

0 - 1

مقاومت تهران

1399/11/07 14:00

گروه 1 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دریای حربده محمودآباد

1 - 0

کیان اراک

1399/11/12 14:00

مقاومت تهران

0 - 2

شریعت نوین مشهد

1399/11/12 14:00

آسمان مشهد

1 - 1

استقلال علی آباد

1399/11/12 14:00

بادامک قائن

0 - 2

شهروند نور

1399/11/12 14:00

شهر آهن خواف

0 - 3

داماش پارسه تهران

1399/11/13 14:00

سیمان شاهرود

0 - 0

شهدا مقاومت جویبار

1399/11/12 14:00

گروه 1 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شریعت نوین مشهد

2 - 0

سیمان شاهرود

1399/11/18 14:30

داماش پارسه تهران

3 - 0

آسمان مشهد

1399/11/23 14:30

شهروند نور

2 - 1

مقاومت تهران

1399/11/18 14:30

انتظار بجنورد

3 - 1

شهر آهن خواف

1399/11/19 14:30

کیان اراک

2 - 1

بادامک قائن

1399/11/18 14:30

استقلال علی آباد

1 - 1

دریای حربده محمودآباد

1399/11/18 14:30

گروه 1 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدا مقاومت جویبار

0 - 0

شریعت نوین مشهد

1399/11/25 14:30

آسمان مشهد

3 - 0

انتظار بجنورد

1399/11/28 14:30

بادامک قائن

1 - 1

استقلال علی آباد

1399/11/25 14:30

دریای حربده محمودآباد

2 - 1

داماش پارسه تهران

1399/11/28 14:30

مقاومت تهران

2 - 1

کیان اراک

1399/11/25 14:30

سیمان شاهرود

1 - 1

شهروند نور

1399/11/25 14:30

گروه 1 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال علی آباد

2 - 1

مقاومت تهران

1399/12/02 14:30

انتظار بجنورد

2 - 2

دریای حربده محمودآباد

1399/12/03 14:30

کیان اراک

2 - 0

سیمان شاهرود

1399/12/02 14:30

شهر آهن خواف

0 - 3

آسمان مشهد

1399/12/03 14:30

داماش پارسه تهران

5 - 0

بادامک قائن

1399/12/02 14:30

شهروند نور

0 - 0

شهدا مقاومت جویبار

1399/12/02 14:30

گروه 1 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دریای حربده محمودآباد

2 - 0

شهر آهن خواف

1399/12/08 14:45

شهدا مقاومت جویبار

0 - 2

کیان اراک

1399/12/07 14:45

بادامک قائن

1 - 0

انتظار بجنورد

1399/12/08 14:45

مقاومت تهران

1 - 1

داماش پارسه تهران

1399/12/10 14:45

سیمان شاهرود

3 - 0

استقلال علی آباد

1399/12/07 14:45

شریعت نوین مشهد

2 - 1

شهروند نور

1399/12/07 14:45

گروه 1 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهر آهن خواف

1 - 0

بادامک قائن

1399/12/12 14:45

کیان اراک

2 - 1

شریعت نوین مشهد

1399/12/11 14:30

انتظار بجنورد

0 - 5

مقاومت تهران

1399/12/14 14:30

استقلال علی آباد

2 - 0

شهدا مقاومت جویبار

1399/12/11 14:30

آسمان مشهد

1 - 0

دریای حربده محمودآباد

1399/12/12 14:30

داماش پارسه تهران

0 - 0

سیمان شاهرود

1399/12/14 14:30

گروه 1 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت تهران

7 - 0

شهر آهن خواف

1399/12/18 14:45

شهدا مقاومت جویبار

1 - 0

داماش پارسه تهران

1399/12/18 14:45

سیمان شاهرود

3 - 0

انتظار بجنورد

1399/12/18 14:45

شهروند نور

0 - 0

کیان اراک

1399/12/17 14:45

شریعت نوین مشهد

1 - 2

استقلال علی آباد

1399/12/17 14:45

بادامک قائن

2 - 2

آسمان مشهد

1399/12/17 14:45

گروه 1 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

انتظار بجنورد

2 - 2

شهدا مقاومت جویبار

1399/12/28 14:15

استقلال علی آباد

3 - 2

شهروند نور

1399/12/28 14:15

شهر آهن خواف

0 - 3

سیمان شاهرود

1399/12/28 14:15

دریای حربده محمودآباد

3 - 0

بادامک قائن

1399/12/28 14:15

آسمان مشهد

1 - 2

مقاومت تهران

1399/12/28 14:15

داماش پارسه تهران

1 - 1

شریعت نوین مشهد

1399/12/28 14:15

گروه 1 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شریعت نوین مشهد

6 - 1

انتظار بجنورد

1400/01/08 16:30

شهدا مقاومت جویبار

9 - 1

شهر آهن خواف

1400/01/08 16:30

کیان اراک

3 - 2

استقلال علی آباد

1400/01/08 16:30

سیمان شاهرود

3 - 0

آسمان مشهد

1400/01/08 16:30

مقاومت تهران

3 - 1

دریای حربده محمودآباد

1400/01/08 16:30

شهروند نور

1 - 4

داماش پارسه تهران

1400/01/08 16:30