برنامه بازی ها - ليگ دو (جام آزادگان) - 1400گروه 1


گروه 1 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيام توس مشهد

0 - 0

شهید اورکی اسلامشهر

1400/08/24 14:00

نیروی زمینی تهران

0 - 0

شهرداري بم

1400/08/24 14:15

شهداي رزکان کرج

1 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/08/24 14:15

چوکاي تالش

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/08/24 14:15

سپيدرود رشت

2 - 1

شهرداری ماهشهر

1400/08/23 14:15

مناطق نفت خيز جنوب

1 - 2

شهرداری بندرعباس

1400/08/24 14:30

آبی پوشان تهران

0 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/08/24 14:15

گروه 1 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری بندرعباس

0 - 1

چوکاي تالش

1400/08/30 14:00

ایرانجوان بوشهر

1 - 2

سپيدرود رشت

1400/08/30 14:00

شهرداری ماهشهر

0 - 1

پيام توس مشهد

1400/08/30 14:15

شهداي بابلسر

2 - 0

شهداي رزکان کرج

1400/08/30 14:00

شهید اورکی اسلامشهر

1 - 1

آبی پوشان تهران

1400/08/30 14:00

بعثت کرمانشاه

0 - 1

نیروی زمینی تهران

1400/08/30 14:00

شهرداري بم

1 - 1

مناطق نفت خيز جنوب

1400/08/30 14:00

گروه 1 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

1 - 1

سپيدرود رشت

1400/09/07 15:00

شهداي بابلسر

1 - 0

شهرداری بندرعباس

1400/09/07 15:00

چوکاي تالش

3 - 1

شهرداري بم

1400/09/07 15:00

آبی پوشان تهران

0 - 1

شهرداری ماهشهر

1400/09/07 15:00

پيام توس مشهد

2 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/09/07 15:00

نیروی زمینی تهران

0 - 0

شهید اورکی اسلامشهر

1400/10/04 14:00

مناطق نفت خيز جنوب

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/09/07 15:00

گروه 1 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری بندرعباس

2 - 1

شهداي رزکان کرج

1400/09/12 14:00

شهرداري بم

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/09/12 14:00

شهرداری ماهشهر

4 - 0

نیروی زمینی تهران

1400/09/12 14:00

سپيدرود رشت

1 - 0

پيام توس مشهد

1400/09/12 14:00

ایرانجوان بوشهر

0 - 0

آبی پوشان تهران

1400/09/12 14:15

بعثت کرمانشاه

0 - 0

چوکاي تالش

1400/09/12 14:00

شهید اورکی اسلامشهر

1 - 1

مناطق نفت خيز جنوب

1400/09/12 14:00

گروه 1 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نیروی زمینی تهران

2 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/09/17 14:00

شهداي رزکان کرج

2 - 0

پيام توس مشهد

1400/09/18 14:00

شهرداري بم

0 - 2

شهرداری بندرعباس

1400/09/18 14:00

چوکاي تالش

0 - 3

شهید اورکی اسلامشهر

1400/09/18 14:00

آبی پوشان تهران

1 - 0

سپيدرود رشت

1400/09/18 14:00

مناطق نفت خيز جنوب

1 - 0

شهرداری ماهشهر

1400/09/18 14:00

شهداي بابلسر

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/09/18 14:00

گروه 1 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهید اورکی اسلامشهر

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/09/23 14:00

شهداي رزکان کرج

1 - 0

شهرداري بم

1400/09/23 14:00

ایرانجوان بوشهر

0 - 1

مناطق نفت خيز جنوب

1400/09/23 14:00

شهرداری ماهشهر

2 - 1

چوکاي تالش

1400/09/23 14:00

پيام توس مشهد

1 - 0

آبی پوشان تهران

1400/09/23 14:00

بعثت کرمانشاه

1 - 1

شهرداری بندرعباس

1400/09/24 14:00

سپيدرود رشت

1 - 1

نیروی زمینی تهران

1400/09/24 14:00

گروه 1 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری بندرعباس

1 - 0

شهید اورکی اسلامشهر

1400/10/27 14:00

شهداي بابلسر

1 - 0

شهرداری ماهشهر

1400/09/29 14:00

آبی پوشان تهران

0 - 0

شهداي رزکان کرج

1400/09/29 14:00

مناطق نفت خيز جنوب

1 - 1

سپيدرود رشت

1400/09/29 14:00

شهرداري بم

1 - 2

بعثت کرمانشاه

1400/09/29 14:00

نیروی زمینی تهران

1 - 0

پيام توس مشهد

1400/09/29 14:00

چوکاي تالش

3 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/09/29 14:00

گروه 1 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

0 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/10/06 14:00

پيام توس مشهد

0 - 0

مناطق نفت خيز جنوب

1400/10/07 14:00

سپيدرود رشت

0 - 1

چوکاي تالش

1400/10/07 14:00

شهرداری ماهشهر

2 - 1

شهرداری بندرعباس

1400/10/07 14:00

ایرانجوان بوشهر

1 - 2

شهداي بابلسر

1400/10/08 14:00

آبی پوشان تهران

0 - 1

نیروی زمینی تهران

1400/10/09 14:00

شهید اورکی اسلامشهر

1 - 0

شهرداري بم

1400/10/10 13:30

گروه 1 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نیروی زمینی تهران

0 - 0

شهداي رزکان کرج

1400/10/14 13:30

مناطق نفت خيز جنوب

2 - 1

آبی پوشان تهران

1400/10/14 14:00

شهداي بابلسر

0 - 0

سپيدرود رشت

1400/10/14 14:00

شهرداری بندرعباس

2 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/10/14 14:00

چوکاي تالش

2 - 1

پيام توس مشهد

1400/10/14 14:00

بعثت کرمانشاه

1 - 2

شهید اورکی اسلامشهر

1400/10/15 14:00

شهرداري بم

0 - 0

شهرداری ماهشهر

1400/10/15 14:00

گروه 1 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایرانجوان بوشهر

0 - 1

شهرداري بم

1400/10/21 14:00

سپيدرود رشت

0 - 0

شهرداری بندرعباس

1400/10/21 14:00

شهرداری ماهشهر

2 - 1

بعثت کرمانشاه

1400/10/21 14:00

پيام توس مشهد

0 - 1

شهداي بابلسر

1400/10/21 14:00

آبی پوشان تهران

0 - 1

چوکاي تالش

1400/10/21 14:00

نیروی زمینی تهران

1 - 0

مناطق نفت خيز جنوب

1400/10/21 13:30

شهداي رزکان کرج

0 - 0

شهید اورکی اسلامشهر

1400/10/21 14:00

گروه 1 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مناطق نفت خيز جنوب

1 - 1

شهداي رزکان کرج

1400/11/04 14:00

شهداي بابلسر

2 - 2

آبی پوشان تهران

1400/11/04 14:00

شهرداري بم

2 - 2

سپيدرود رشت

1400/11/04 14:00

شهید اورکی اسلامشهر

0 - 0

شهرداری ماهشهر

1400/11/04 14:00

بعثت کرمانشاه

0 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/11/04 14:00

شهرداری بندرعباس

2 - 0

پيام توس مشهد

1400/11/04 14:00

چوکاي تالش

2 - 0

نیروی زمینی تهران

1400/11/04 14:00

گروه 1 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

0 - 1

شهرداری ماهشهر

1400/11/10 14:00

مناطق نفت خيز جنوب

0 - 0

چوکاي تالش

1400/11/10 14:00

نیروی زمینی تهران

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/11/10 14:15

پيام توس مشهد

1 - 0

شهرداري بم

1400/11/11 14:00

سپيدرود رشت

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/11/10 14:00

آبی پوشان تهران

1 - 3

شهرداری بندرعباس

1400/11/10 14:00

ایرانجوان بوشهر

1 - 4

شهید اورکی اسلامشهر

1400/11/10 14:15

گروه 1 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکاي تالش

0 - 0

شهداي رزکان کرج

1400/11/17 14:00

شهداي بابلسر

3 - 1

مناطق نفت خيز جنوب

1400/11/17 14:00

شهرداري بم

1 - 2

آبی پوشان تهران

1400/11/17 14:00

بعثت کرمانشاه

1 - 1

پيام توس مشهد

1400/11/17 14:00

شهرداری بندرعباس

2 - 0

نیروی زمینی تهران

1400/11/17 14:00

شهید اورکی اسلامشهر

0 - 0

سپيدرود رشت

1400/11/17 14:00

شهرداری ماهشهر

2 - 2

ایرانجوان بوشهر

1400/11/17 14:15

گروه 1 هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ایرانجوان بوشهر

1 - 2

شهداي رزکان کرج

1400/12/08 14:30

شهید اورکی اسلامشهر

3 - 1

پيام توس مشهد

1400/12/08 14:15

شهرداري بم

2 - 3

نیروی زمینی تهران

1400/12/08 14:15

شهداي بابلسر

2 - 1

چوکاي تالش

1400/12/08 14:15

بعثت کرمانشاه

1 - 0

آبی پوشان تهران

1400/12/08 14:15

شهرداری بندرعباس

1 - 0

مناطق نفت خيز جنوب

1400/12/08 14:15

شهرداری ماهشهر

2 - 1

سپيدرود رشت

1400/12/08 14:30

گروه 1 هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکاي تالش

2 - 2

شهرداری بندرعباس

1400/12/13 14:15

پيام توس مشهد

2 - 2

شهرداری ماهشهر

1400/12/13 14:15

سپيدرود رشت

3 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/12/13 14:15

مناطق نفت خيز جنوب

0 - 0

شهرداري بم

1400/12/13 14:30

شهداي رزکان کرج

1 - 1

شهداي بابلسر

1400/12/13 14:30

نیروی زمینی تهران

3 - 2

بعثت کرمانشاه

1400/12/13 14:30

آبی پوشان تهران

1 - 0

شهید اورکی اسلامشهر

1400/12/13 14:30

گروه 1 هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

2 - 1

شهداي رزکان کرج

1400/12/19 14:30

بعثت کرمانشاه

2 - 1

مناطق نفت خيز جنوب

1400/12/19 14:30

شهید اورکی اسلامشهر

0 - 0

نیروی زمینی تهران

1400/12/19 14:30

شهرداری بندرعباس

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/12/19 14:45

شهرداري بم

1 - 0

چوکاي تالش

1400/12/19 15:00

ایرانجوان بوشهر

1 - 1

پيام توس مشهد

1400/12/19 15:00

شهرداری ماهشهر

2 - 1

آبی پوشان تهران

1400/12/19 15:00

گروه 1 هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

0 - 0

شهرداري بم

1400/12/25 14:30

پيام توس مشهد

0 - 0

سپيدرود رشت

1400/12/25 14:30

چوکاي تالش

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/12/25 14:30

آبی پوشان تهران

2 - 0

ایرانجوان بوشهر

1400/12/25 14:30

شهداي رزکان کرج

1 - 0

شهرداری بندرعباس

1400/12/25 14:45

مناطق نفت خيز جنوب

0 - 0

شهید اورکی اسلامشهر

1400/12/25 14:45

نیروی زمینی تهران

2 - 0

شهرداری ماهشهر

1400/12/26 14:30

گروه 1 هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيام توس مشهد

1 - 1

شهداي رزکان کرج

1401/01/15 19:30

شهرداری بندرعباس

1 - 0

شهرداري بم

1401/01/16 19:30

شهید اورکی اسلامشهر

0 - 0

چوکاي تالش

1401/01/16 20:00

ایرانجوان بوشهر

1 - 1

نیروی زمینی تهران

1401/01/16 20:00

شهرداری ماهشهر

1 - 0

مناطق نفت خيز جنوب

1401/01/16 20:00

سپيدرود رشت

0 - 0

آبی پوشان تهران

1401/01/15 20:10

بعثت کرمانشاه

3 - 2

شهداي بابلسر

1401/01/16 20:20

گروه 1 هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

0 - 1

شهداي رزکان کرج

1401/01/22 19:30

شهرداری بندرعباس

1 - 1

بعثت کرمانشاه

1401/01/22 19:40

شهداي بابلسر

0 - 2

شهید اورکی اسلامشهر

1401/01/22 20:00

مناطق نفت خيز جنوب

3 - 0

ایرانجوان بوشهر

1401/01/22 20:10

آبی پوشان تهران

3 - 1

پيام توس مشهد

1401/01/21 20:10

نیروی زمینی تهران

0 - 2

سپيدرود رشت

1401/01/22 20:10

چوکاي تالش

3 - 1

شهرداری ماهشهر

1401/01/22 20:15

گروه 1 هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 1

مناطق نفت خيز جنوب

1401/01/28 20:20

پيام توس مشهد

1 - 2

نیروی زمینی تهران

1401/01/29 19:45

ایرانجوان بوشهر

0 - 2

چوکاي تالش

1401/01/29 20:10

شهداي رزکان کرج

1 - 0

آبی پوشان تهران

1401/01/29 20:15

شهید اورکی اسلامشهر

1 - 1

شهرداری بندرعباس

1401/01/29 20:15

شهرداری ماهشهر

2 - 0

شهداي بابلسر

1401/01/29 20:15

بعثت کرمانشاه

1 - 1

شهرداري بم

1401/01/29 20:30

گروه 1 هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

2 - 3

ایرانجوان بوشهر

1401/02/05 20:15

شهرداري بم

0 - 1

شهید اورکی اسلامشهر

1401/02/06 19:40

شهرداری بندرعباس

1 - 1

شهرداری ماهشهر

1401/02/06 19:45

مناطق نفت خيز جنوب

1 - 2

پيام توس مشهد

1401/02/06 20:15

نیروی زمینی تهران

1 - 1

آبی پوشان تهران

1401/02/06 20:20

بعثت کرمانشاه

2 - 4

شهداي رزکان کرج

1401/02/06 20:30

چوکاي تالش

1 - 0

سپيدرود رشت

1401/02/06 20:30

گروه 1 هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهید اورکی اسلامشهر

3 - 1

بعثت کرمانشاه

1401/02/13 16:45

پيام توس مشهد

1 - 2

چوکاي تالش

1401/02/14 16:30

شهداي رزکان کرج

2 - 0

نیروی زمینی تهران

1401/02/14 16:45

آبی پوشان تهران

1 - 1

مناطق نفت خيز جنوب

1401/02/14 16:45

سپيدرود رشت

0 - 1

شهداي بابلسر

1401/02/14 16:45

ایرانجوان بوشهر

0 - 5

شهرداری بندرعباس

1401/02/14 19:00

شهرداری ماهشهر

1 - 0

شهرداري بم

1401/02/14 19:15

گروه 1 هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

3 - 0

ایرانجوان بوشهر

1401/02/20 17:00

شهرداری بندرعباس

3 - 2

سپيدرود رشت

1401/02/20 17:00

بعثت کرمانشاه

1 - 1

شهرداری ماهشهر

1401/02/20 17:00

شهداي بابلسر

0 - 1

پيام توس مشهد

1401/02/20 17:00

چوکاي تالش

2 - 1

آبی پوشان تهران

1401/02/20 17:00

مناطق نفت خيز جنوب

1 - 1

نیروی زمینی تهران

1401/02/20 17:00

شهید اورکی اسلامشهر

0 - 1

شهداي رزکان کرج

1401/02/20 17:00

گروه 1 هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبی پوشان تهران

0 - 0

شهداي بابلسر

1401/02/26 17:15

شهداي رزکان کرج

2 - 1

مناطق نفت خيز جنوب

1401/02/26 19:45

سپيدرود رشت

0 - 2

شهرداري بم

1401/02/26 19:45

ایرانجوان بوشهر

0 - 3

بعثت کرمانشاه

1401/02/26 19:45

پيام توس مشهد

0 - 0

شهرداری بندرعباس

1401/02/26 19:45

نیروی زمینی تهران

0 - 1

چوکاي تالش

1401/02/26 20:00

شهرداری ماهشهر

1 - 3

شهید اورکی اسلامشهر

1401/02/26 20:00

گروه 1 هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری ماهشهر

0 - 1

شهداي رزکان کرج

1401/03/04 18:00

چوکاي تالش

3 - 1

مناطق نفت خيز جنوب

1401/03/04 18:00

شهداي بابلسر

1 - 2

نیروی زمینی تهران

1401/03/03 18:00

شهرداري بم

1 - 0

پيام توس مشهد

1401/03/04 18:00

بعثت کرمانشاه

2 - 0

سپيدرود رشت

1401/03/04 18:00

شهرداری بندرعباس

2 - 1

آبی پوشان تهران

1401/03/04 18:00

شهید اورکی اسلامشهر

-

ایرانجوان بوشهر

1401/03/04 18:00

گروه 1 هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

0 - 0

چوکاي تالش

1401/03/11 18:30

مناطق نفت خيز جنوب

-

شهداي بابلسر

1401/03/11 18:30

آبی پوشان تهران

0 - 1

شهرداري بم

1401/03/11 18:00

پيام توس مشهد

-

بعثت کرمانشاه

1401/03/11 18:30

نیروی زمینی تهران

0 - 0

شهرداری بندرعباس

1401/03/11 18:30

سپيدرود رشت

1 - 0

شهید اورکی اسلامشهر

1401/03/11 18:45

ایرانجوان بوشهر

0 - 3

شهرداری ماهشهر

1401/03/11 19:00