لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 ملوان بندر انزلي 1 نساجی مازندران 0 1402/07/16 17:15
week 22 نساجی مازندران 0 ملوان بندر انزلي 1 1403/01/18 18:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 نساجی مازندران 2 ملوان بندر انزلي 2 1401/06/03 20:00
week 18 ملوان بندر انزلي 1 نساجی مازندران 0 1401/11/12
لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week نساجی مازندران 0 ملوان بندر انزلي 1 1400/02/09 21:00
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 23 ملوان بندر انزلي 3 نساجی مازندران 0 1396/11/24 14:00
week 6 نساجی مازندران 2 ملوان بندر انزلي 1 1396/07/02
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ملوان بندر انزلي 1 نساجی مازندران 0 1395/07/25
week 27 نساجی مازندران 2 ملوان بندر انزلي 1 1395/12/17