لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 شمس آذر قزوین 2 نساجی مازندران 1
week 20 نساجی مازندران 1 شمس آذر قزوین 0 1402/12/23 19:00