لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 مس رفسنجان 2 آلومينيوم اراک 0 1402/06/30 18:15
week 20 آلومينيوم اراک 1 مس رفسنجان 3 1402/12/23 19:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 مس رفسنجان 0 آلومينيوم اراک 0 1401/06/09 19:30
week 19 آلومينيوم اراک 2 مس رفسنجان 1 1401/11/18
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 مس رفسنجان 0 آلومينيوم اراک 0 1400/08/15 16:00
week 19 آلومينيوم اراک 0 مس رفسنجان 1 1400/12/04 15:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 آلومينيوم اراک 0 مس رفسنجان 0 1399/09/05 16:30
week 18 مس رفسنجان 0 آلومينيوم اراک 1 1399/12/28 15:00
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 مس رفسنجان 2 آلومينيوم اراک 2 1396/05/23
week 19 آلومينيوم اراک 0 مس رفسنجان 0 1396/10/24
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 مس رفسنجان 0 آلومينيوم اراک 1 1395/06/05
week 21 آلومينيوم اراک 0 مس رفسنجان 2 1395/11/06
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 24 مس رفسنجان 2 آلومينيوم اراک 0 1394/11/12
week 5 آلومينيوم اراک 1 مس رفسنجان 0 1394/06/19