لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 ذوب آهن اصفهان 0 هوادار تهران 0 1402/06/08 19:30
week 19 هوادار تهران 2 ذوب آهن اصفهان 2 1402/12/17 15:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 هوادار تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1401/10/14
week 30 ذوب آهن اصفهان 3 هوادار تهران 3 1402/02/28
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ذوب آهن اصفهان 0 هوادار تهران 1 1400/09/24 15:00
week 25 هوادار تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1401/02/14 19:00