لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 پرسپولیس تهران 2 شمس آذر قزوین 1 1402/10/03 17:30
week 29 شمس آذر قزوین 1 پرسپولیس تهران 3 1403/03/08 20:00