لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 استقلال خوزستان 2 مس رفسنجان 1 1402/10/03 15:00
week 29 مس رفسنجان 2 استقلال خوزستان 3 1403/03/08 20:00