لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 نساجی مازندران 2 هوادار تهران 2 1402/10/03 15:00
week 29 هوادار تهران 0 نساجی مازندران 5 1403/03/08 20:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 هوادار تهران 1 نساجی مازندران 1 1401/10/03 15:00
week 28 نساجی مازندران 1 هوادار تهران 1 1402/02/16
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 هوادار تهران 0 نساجی مازندران 0 1400/10/13 15:00
week 28 نساجی مازندران 2 هوادار تهران 1 1401/02/28 19:00