لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 هوادار تهران 0 سپاهان اصفهان 5 1402/09/28 14:00
week 28 سپاهان اصفهان 2 هوادار تهران 0 1403/03/04 19:45
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 هوادار تهران 1 سپاهان اصفهان 2 1401/07/10 17:00
week 22 سپاهان اصفهان 3 هوادار تهران 1 1401/12/14
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 سپاهان اصفهان 1 هوادار تهران 0 1400/08/08 18:00
week 18 هوادار تهران 0 سپاهان اصفهان 0 1400/11/29 15:00