لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 استقلال خوزستان 1 گل گهر سیرجان 1 1402/08/12 18:00
week 24 گل گهر سیرجان 2 استقلال خوزستان 2 1403/01/30 17:00