لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 شمس آذر قزوین 2 استقلال تهران 2 1402/08/11 17:30
week 24 استقلال تهران 3 شمس آذر قزوین 2 1403/01/31 18:00