لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 استقلال تهران 3 هوادار تهران 2 1402/07/05 18:30
week 21 هوادار تهران 0 استقلال تهران 1 1402/12/28 21:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 هوادار تهران 0 استقلال تهران 1 1401/08/06 16:00
week 26 استقلال تهران 6 هوادار تهران 1 1402/01/26
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 استقلال تهران 1 هوادار تهران 0 1400/07/28 18:00
week 16 هوادار تهران 1 استقلال تهران 2 1400/11/15 17:00