برنامه بازی ها شهداي گروس بيجار - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 3


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي گروس بيجار

0 - 0

ستارگان آژند آذربایجان

1399/10/16 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بیله سوار

0 - 1

شهداي گروس بيجار

1399/10/23 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي گروس بيجار

1 - 0

گرين کشاورز نهاوند

1399/10/29 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت ایرانیان تهران

0 - 1

شهداي گروس بيجار

1399/11/07 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي گروس بيجار

1 - 2

کاويان نقده

1399/11/12 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اوحدی مراغه

3 - 5

شهداي گروس بيجار

1399/11/19 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي گروس بيجار

2 - 0

ذوب آهن اردبيل

1399/11/25 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب تبريز

1 - 2

شهداي گروس بيجار

1399/12/02 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي گروس بيجار

1 - 0

خورشید مهر قروه کردستان

1399/12/07 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نیکان مهر تهران

2 - 0

شهداي گروس بيجار

1399/12/11 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي گروس بيجار

2 - 1

کیای تهران

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کانیاو اشنویه

5 - 1

شهداي گروس بيجار

1399/12/23 15:00