برنامه بازی ها آبي پوشان شمس کيش - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 5


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبی پوشان شمس کیش

3 - 0

رضوانی اصفهان

1399/10/18 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبی پوشان شمس کیش

0 - 3

خليج فارس ميناب

1399/10/30 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استوک مرودشت

3 - 1

آبی پوشان شمس کیش

1399/11/08 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبی پوشان شمس کیش

1 - 1

هرنگ جوان بستک هرمزگان

1399/11/17 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت فولاد اصفهان

2 - 1

آبی پوشان شمس کیش

1399/11/23 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبی پوشان شمس کیش

1 - 3

سنگ آهن بافق يزد

1399/11/29 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

3 - 0

آبی پوشان شمس کیش

1399/12/03 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبی پوشان شمس کیش

0 - 3

امیدآوران مشیز کرمان

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب شيراز

3 - 0

آبی پوشان شمس کیش

1399/12/13 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبی پوشان شمس کیش

0 - 3

پرسپولیس شیراز

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد هرمزگان

3 - 0

آبی پوشان شمس کیش

1399/12/23 15:15