برنامه بازی ها خورشيد مهر قروه کردستان - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 3


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خورشید مهر قروه کردستان

0 - 0

کاويان نقده

1399/10/17 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اوحدی مراغه

2 - 2

خورشید مهر قروه کردستان

1399/10/23 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خورشید مهر قروه کردستان

2 - 1

ذوب آهن اردبيل

1399/10/30 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب تبريز

1 - 0

خورشید مهر قروه کردستان

1399/11/07 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خورشید مهر قروه کردستان

0 - 1

نیکان مهر تهران

1399/11/18 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کیای تهران

1 - 0

خورشید مهر قروه کردستان

1399/11/25 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خورشید مهر قروه کردستان

0 - 1

کانیاو اشنویه

1399/12/02 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي گروس بيجار

1 - 0

خورشید مهر قروه کردستان

1399/12/07 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خورشید مهر قروه کردستان

0 - 1

ستارگان آژند آذربایجان

1399/12/12 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بیله سوار

2 - 2

خورشید مهر قروه کردستان

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خورشید مهر قروه کردستان

0 - 2

گرين کشاورز نهاوند

1399/12/23 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت ایرانیان تهران

3 - 0

خورشید مهر قروه کردستان

1399/12/28 15:00