برنامه بازی ها شهدا مقاومت جويبار - لیگ سه (جام آزادگان) - 9900گروه 1


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آسمان مشهد

2 - 1

شهدا مقاومت جویبار

1399/10/16 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدا مقاومت جویبار

1 - 0

دریای حربده محمودآباد

1399/10/23 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادامک قائن

1 - 2

شهدا مقاومت جویبار

1399/10/29 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدا مقاومت جویبار

0 - 1

مقاومت تهران

1399/11/07 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیمان شاهرود

0 - 0

شهدا مقاومت جویبار

1399/11/12 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدا مقاومت جویبار

0 - 0

شریعت نوین مشهد

1399/11/25 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهروند نور

0 - 0

شهدا مقاومت جویبار

1399/12/02 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدا مقاومت جویبار

0 - 2

کیان اراک

1399/12/07 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال علی آباد

2 - 0

شهدا مقاومت جویبار

1399/12/11 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدا مقاومت جویبار

1 - 0

داماش پارسه تهران

1399/12/18 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

انتظار بجنورد

2 - 2

شهدا مقاومت جویبار

1399/12/28 14:15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهدا مقاومت جویبار

9 - 1

شهر آهن خواف

1400/01/08 16:30