برنامه بازی ها شهرداري بم - ليگ دو (جام آزادگان) - 9900گروه 2


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

4 - 1

شهرداري بم

1399/10/01 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

0 - 0

پاس همدان

1399/10/09 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نیروی زمینی تهران

2 - 1

شهرداري بم

1399/10/14 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

0 - 1

اترک بجنورد

1399/10/21 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شمس آذر قزوین

2 - 0

شهرداري بم

1399/11/01 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

0 - 2

شهرداری ماهشهر

1399/11/08

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب

4 - 0

شهرداري بم

1399/11/13

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت امیدیه

0 - 3

شهرداري بم

1399/11/24

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

2 - 2

سردار بوکان

1399/11/30 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

میلاد مهر تهران

0 - 0

شهرداري بم

1400/01/15 16:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

0 - 0

شاهين بندر عامري بوشهر

1399/12/11 14:15

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهيد قندي يزد

1 - 1

شهرداري بم

1399/12/17 14:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

2 - 1

شهداي بابلسر

1399/12/25 14:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

0 - 3

مس شهر بابک

1400/01/23 16:15

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاس همدان

1 - 0

شهرداري بم

1400/01/29 20:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

1 - 1

نیروی زمینی تهران

1400/02/04 19:45

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اترک بجنورد

2 - 1

شهرداري بم

1400/02/09 20:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

1 - 1

شمس آذر قزوین

1400/02/19 20:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری ماهشهر

3 - 0

شهرداري بم

1400/02/25 19:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

3 - 1

عقاب

1400/03/01

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

0 - 0

نفت امیدیه

1400/03/11 19:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار بوکان

1 - 0

شهرداري بم

1400/03/17 17:45

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

2 - 1

میلاد مهر تهران

1400/03/23 18:45

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

3 - 0

شهرداري بم

1400/04/01 20:30

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

0 - 2

شهيد قندي يزد

1400/04/08 20:30

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

3 - 0

شهرداري بم

1400/04/23 20:30