برنامه بازی ها سردار بوکان - ليگ دو (جام آزادگان) - 9900گروه 2


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

1 - 0

سردار بوکان

1399/10/20 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار بوکان

0 - 3

مس شهر بابک

1399/10/08 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاس همدان

1 - 1

سردار بوکان

1399/10/14 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار بوکان

0 - 0

نیروی زمینی تهران

1399/10/26 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اترک بجنورد

3 - 2

سردار بوکان

1399/11/02 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار بوکان

2 - 0

شمس آذر قزوین

1399/11/08

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداری ماهشهر

0 - 0

سردار بوکان

1399/11/14

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار بوکان

0 - 1

عقاب

1399/11/24

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

2 - 2

سردار بوکان

1399/11/30 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت امیدیه

3 - 0

سردار بوکان

1400/01/15 16:15

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار بوکان

3 - 1

میلاد مهر تهران

1399/12/11 14:15

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

3 - 2

سردار بوکان

1399/12/17 14:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار بوکان

1 - 1

شهيد قندي يزد

1399/12/24 14:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار بوکان

0 - 1

شهداي بابلسر

1400/01/23 16:15

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

2 - 1

سردار بوکان

1400/01/29 19:50

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار بوکان

1 - 1

پاس همدان

1400/02/04 20:50

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نیروی زمینی تهران

2 - 0

سردار بوکان

1400/02/09 20:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار بوکان

0 - 3

اترک بجنورد

1400/02/20 21:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شمس آذر قزوین

1 - 1

سردار بوکان

1400/02/25 20:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار بوکان

1 - 3

شهرداری ماهشهر

1400/03/01

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب

3 - 2

سردار بوکان

1400/03/11 18:45

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار بوکان

1 - 0

شهرداري بم

1400/03/17 17:45

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار بوکان

2 - 0

نفت امیدیه

1400/03/23 18:15

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

میلاد مهر تهران

2 - 2

سردار بوکان

1400/04/01 20:30

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار بوکان

0 - 7

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/04/08 20:30

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهيد قندي يزد

10 - 1

سردار بوکان

1400/04/23 20:30