برنامه بازی ها شاهين شهرداري بوشهر - لیگ دسته یک - 9900گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

شهرداري آستارا

1399/09/02 15:15

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس كرمان

1 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1399/09/09 14:45

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 0

خوشه طلايي ساوه

1399/09/15 15:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

0 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1399/09/20 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 0

قشقایی شیراز

1399/09/26 14:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1399/10/02 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1399/10/08 14:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادران تهران

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1399/10/15 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

چوکا تالش

1399/10/22 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

2 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1399/10/29 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

رایکا بابل

1399/11/06 14:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1399/11/13 14:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

خيبر خرم آباد

1399/11/19 14:15

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هوادار تهران

0 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1399/11/25 14:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 1

گل ریحان البرز

1399/12/02 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

فجر سپاسي شیراز

1399/12/12 15:15

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال ملاثاني

1 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1399/12/17 15:15

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

1 - 3

شاهين شهرداري بوشهر

1399/12/24 15:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

مس كرمان

1400/01/18 17:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خوشه طلايي ساوه

0 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1400/01/24 16:45

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

نود اروميه

1400/01/30 20:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

1 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/02/07 20:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 1

پارس جنوبي جم

1400/02/18 20:15

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/02/24 18:15

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 1

بادران تهران

1400/02/30 20:15

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکا تالش

0 - 2

شاهين شهرداري بوشهر

1400/03/06 18:45

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 1

آرمان گهر سیرجان

1400/03/11 20:30

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رایکا بابل

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/03/18 18:40

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 1

استقلال خوزستان

1400/03/24 20:35

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

0 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1400/03/31 19:55

هفته 31

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

هوادار تهران

1400/04/06 20:30

هفته 32

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل ریحان البرز

0 - 3

شاهين شهرداري بوشهر

1400/04/13 20:30

هفته 33

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فجر سپاسي شیراز

3 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/04/21 19:30

هفته 34

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 2

استقلال ملاثاني

1400/04/28 19:45