اخبار مرتبط

زمان انتشار: ۲۱:۰۰ سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
برنامه نیم‌فصل اول لیگ دسته اول اعلام شد

برنامه نیم‌فصل اول لیگ دسته اول اعلام شد

با انجام مراسم قرعه‌کشی لیگ دسته اول برنامه نیم‌فصل اول این رقابت‌ها مشخص شد.

به گزارش سازمان لیگ به نقل از سایت فارس، مراسم قرعه‌کشی لیگ دسته اول امروز در هتل آکادمی تیم‌های ملی برگزار شد و تیم‌ها حریفان خود را شناختند.

این پیکارها 15 و 16 مردادماه آغاز می‌شود.

برنامه هفده هفته نیم‌فصل اول این رقابت‌ها به شرح زیر است:

* هفته اول

نفت مسجد سلیمان _ ماشین‌ تبریز

راه‌آهن تهران - شهرداری ماهشهر

ملوان بندرانزلی - آیندة‌سازان برق جدید شیراز

گل‌گهر سیرجان -اکسن البرز

شهرداری تبریز - مس کرمان

ایران جوان بوشهر - نساجی مازندران

خونه به خونه مازندران - مس رفسنجان

آلومینیوم اراک - صبای قم 

فجر سپاسی  شیراز - بادران تهران

* هفته دوم

صبای قم - نفت مسجدسلیمان

ماشین‌سازی تبریز - فجر سپاسی شیراز

بادران تهران - ایران‌جوان بوشهر

مس رفسنجان - آلومینیوم اراک

مس کرمان - خونه به خونه مازندران

نساجی مازندران - گل‌گهر سیرجان

آینده‌سازان برق جدید شیراز - راه‌آهن تهران

شهرداری ماهشهر - شهرداری تبریز

اکسین البرز - ملوان بندر انزلی

* هفته سوم

گل‌‌گهر سیرجان -ماشین‌سازی تبریز

ایران‌جوان بوشهر - نفت مسجدسلیمان

شهرداری ماهشهر - آینده‌سازان برق جدید شیراز

راه‌آهن تهران - مس کرمان

آلومینیوم اراک - نساجی مازندران

فجر سپاسی شیراز - مس رفسنجان

خونه به خونه مازندران - صبای قم

ملوان بندرانزلی - بادران تهران

* هفته چهارم

مس رفسنجان - شهرداری ماهشهر

نفت مسجد سلیمان - فجر سپاسی شیراز

ماشین‌سازی تبریز - ایران‌جوان بوشهر

بادران تهران - آلومینیوم اراک

نساجی مازندران - خونه به خونه مازندران

مس کرمان - گل‌گهر سیرجان

اکسین البرز - راه‌آهن تهران

آینده‌سازان برق جدید شیراز - شهرداری تبریز

 صبای قم - ملوان بندر انزلی

* هفته پنجم

راه‌آهن - ماشین‌سازی تبریز

آلومیینوم اراک - نفت مسجدسلیمان

خونه به خونه مازندران - فجرسپاسی شیراز

آینده‌سازان برق جدید شیراز - اکسین البرز

ملوان بندرانزلی - مس کرمان

شهرداری ماهشهر - نساجی مازندران

گل‌گهر سیرجان - مس رفسنجان

ایران‌جوان بوشهر - صبای قم

شهرداری تبریز - بادران تهران

* هفته ششم

اکسین البرز - شهرداری ماهشهر 

مس کرمان - آینده‌سازان برق جدید شیراز 

فجرسپاسی - ایران‌جوان بوشهر 

ماشین‌سازی تبریز - آلومینیوم اراک 

نفت مسجدسلیمان - خونه به خونه مازندران

صبای قم - گل‌گهر سیرجان

بادران تهران - راه‌آهن تهران

مس رفسنجان - شهرداری تبریز

نساجی مازندران - ملوان بندرانزلی

*هفته هفتم

شهرداری تبریز - ماشین‌سازی تبریز

راه‌آهن تهران - نفت مسجدسلیمان

آلومینیوم اراک - فجرسپاسی شیراز

خونه به خونه مازندران - ایران‌جوان بوشهر

شهرداری ماهشهر - مس کرمان

اکسین البرز - نساجی مازندران

ملوان بندرانزلی - مس رفسنجان

آینده‌سازان برق جدید شیراز  - صبای قم

گل‌گهر سیرجان - بادران تهران

* هفته هشتم

صبای قم - شهرداری ماهشهر

ماشین‌سازی تبریز - آینده‌سازان برق جدید شیراز 

مس کرمان - اکسین البرز

ایران‌جوان بوشهر - آلومینیوم اراک

بادران تهران - خونه به خونه مازندران

فجرسپاسی شیراز - گل‌گهر سیرجان

مس رفسنجان  - راه‌آهن تهران

نساجی مازندران - شهرداری تبریز

نفت مسجدسلیمان - ملوان بندرانزلی

* هفته نهم 

خونه به خونه مازندران - ماشین‌سازی تبریز

 شهرداری تبریز - نفت مسجدسلیمان

شهرداری ماهشهر - فجرسپاسی شیراز

گل‌گهر سیرجان  - ایران‌جوان بوشهر

ملوان بندرانزلی - آلومینیوم اراک

مس کرمان - نساجی مازندران

اکسین البرز - مس رفسنجان

راه‌آهن تهران - صبای قم

آینده‌سازان برق جدید شیراز  - بادران تهران

* هفته دهم

بادران تهران - شهرداری ماهشهر

نساجی مازندران - آینده‌سازان برق جدید شیراز 

ماشین سازی تبریز - اکسین البرز

مس رفسنجان - مس کرمان

آلومینیوم اراک - خونه به خونه مازندران

نفت مسجد سلیمان - گل‌گهر سیرجان

فجرسپاسی شیراز - راه‌آهن تهران

صبای قم - شهرداری تبریز

ایران جوان بوشهر - ملوان بندرانزلی

* هفته یازدهم 

ملوان بندرانزلی - ماشین‌سازی تبریز

شهرداری ماهشهر - نفت مسجد سلیمان

آینده‌سازان برق جدید شیراز  - فجرسپاسی شیراز

راه‌آهن تهران - ایران‌جوان بوشهر

شهرداری تبریز - آلومینیوم اراک

گل‌گهر سیرجان - خونه به خونه مازندران

نساجی مازندران - مس رفسنجان

مس کرمان - صبای قم

اکسین البرز - بادران تهران

* هفته دوازدهم

ماشین‌سازی تبریز - شهرداری ماهشهر

مس رفسنجان - آینده‌سازان برق جدید شیراز 

صبای قم - اکسین البرز

نفت مسجدسلیمان - مس کرمان

بادران تهران - نساجی مازندران

آلومینیوم اراک - گل‌گهر سیرجان

خونه به خونه مازندران - راه‌آهن تهران

ایران‌جوان بوشهر - شهرداری تبریز

فجر سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی

*هفته سیزدهم

مس کرمان - ماشین‌سازی تبریز

آینده‌سازان برق جدید شیراز  - نفت مسجدسلیمان

اکسین البرز - فجرسپاسی شیراز

شهرداری ماهشهر - ایران‌جوان بوشهر

راه‌آهن تهران - آلومینیوم اراک

شهرداری تبریز - خونه به خونه مازندران

ملوان بندرانزلی - گل‌گهر سیرجان

نساجی مازندران - صبای قم

مس رفسنجان - بادران تهران

* هفته چهاردهم

آلومینیوم اراک - شهرداری ماهشهر 

ایران‌جوان بوشهر - آینده‌سازان برق جدید شیراز 

نفت مسجدسلیمان -اکسین البرز

بادران تهران - مس کرمان

ماشین‌سازی تبریز - نساجی مازندران

صبای قم - مس رفسنجان

گل‌گهر سیرجان - راه‌آهن تهران

فجرسپاسی شیراز - شهرداری تبریز

خونه به خونه مازندران - ملوان بندرانزلی

* هفته پانزدهم

مس رفسنجان - ماشین‌سازی تبریز

نساجی مازندران -نفت مسجدسلیمان

مس کرمان -فجرسپاسی شیراز

اکسین البرز - ایران‌جوان بوشهر

آینده‌سازان برق جدید شیراز  - آلومینیوم اراک

شهرداری ماهشهر - خونه به خونه مازندران

شهرداری تبریز - گل‌گهر سیرجان

صبای قم - بادران تهران

راه‌آهن تهران - ملوان بندرانزلی

* هفته شانزدهم

ملوان بندرانزلی - شهرداری ماهشهر

گل‌گهر سیرجان  - آینده‌سازان برق جدید شیراز 

خونه به خونه مازندران - اکسین البرز

آلومینیوم اراک - مس کرمان

فجرسپاسی شیراز - نساجی مازندران

ایران‌جوان بوشهر - مس رفسنجان

ماشین‌سازی تبریز - صبای قم

نفت مسجدسلیمان - بادران تهران

راه‌آهن تهران - شهرداری تبریز

* هفته هفدهم

بادران تهران - ماشین‌سازی تبریز

مس رفسنجان - نفت مسجدسلیمان

صبای قم - فجرسپاسی شیراز

مس کرمان - ایران‌جوان بوشهر

اکسین البرز -‌ آلومینیوم اراک

آینده‌سازان برق جدید شیراز - خونه به خونه مازندران

شهرداری ماهشهر - گل‌گهر سیرجان

نساجی مازندران - راه‌آهن تهران

شهرداری تبریز - ملوان بندر انزلی

انتهای پیام/

NULL
کلید واژه ها :
نظرات بینندگان
ارسال نظر:

کاربر گرامی پیام شما در سیستم ثبت شد و بعد از تایید مدیر، درسایت قرار خواهد گرفت.