زمان انتشار: ۲۱:۰۳ سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول برگزار شد

مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول برگزار شد

مراسم قرعه‌کشی لیگ دسته اول در فصل ۹۷-۹۶ برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، مراسم قرعه کشی لیگ دسته اول در فصل ۹۷-۹۶ امروز با حضور غلامرضا بهروان، سعید فتاحی، فریبرز محمودزاده، صادق درودگر و نمایندگان باشگاه‌های لیگ یک برگزار شد.
تیم های رقبای خود را در لیگ یک شناختند:

 

 

* هفته اول

نفت مسجد سلیمان _ ماشین‌ تبریز

راه‌آهن تهران - شهرداری ماهشهر

ملوان بندرانزلی - آیندة‌سازان برق جدید شیراز

گل‌گهر سیرجان -اکسن البرز

شهرداری تبریز - مس کرمان

ایران جوان بوشهر - نساجی مازندران

خونه به خونه مازندران - مس رفسنجان

آلومینیوم اراک - صبای قم 

فجر سپاسی  شیراز - بادران تهران

 

* هفته دوم

صبای قم - نفت مسجدسلیمان

ماشین‌سازی تبریز - فجر سپاسی شیراز

بادران تهران - ایران‌جوان بوشهر

مس رفسنجان - آلومینیوم اراک

مس کرمان - خونه به خونه مازندران

نساجی مازندران - گل‌گهر سیرجان

آینده‌سازان برق جدید شیراز - راه‌آهن تهران

شهرداری ماهشهر - شهرداری تبریز

اکسین البرز - ملوان بندر انزلی

 

* هفته سوم

گل‌‌گهر سیرجان -ماشین‌سازی تبریز

ایران‌جوان بوشهر - نفت مسجدسلیمان

شهرداری ماهشهر - آینده‌سازان برق جدید شیراز

راه‌آهن تهران - مس کرمان

آلومینیوم اراک - نساجی مازندران

فجر سپاسی شیراز - مس رفسنجان

خونه به خونه مازندران - صبای قم

ملوان بندرانزلی - بادران تهران

* هفته چهارم

مس رفسنجان - شهرداری ماهشهر

نفت مسجد سلیمان - فجر سپاسی شیراز

ماشین‌سازی تبریز - ایران‌جوان بوشهر

بادران تهران - آلومینیوم اراک

نساجی مازندران - خونه به خونه مازندران

مس کرمان - گل‌گهر سیرجان

اکسین البرز - راه‌آهن تهران

آینده‌سازان برق جدید شیراز - شهرداری تبریز

 صبای قم - ملوان بندر انزلی

 

* هفته پنجم

راه‌آهن - ماشین‌سازی تبریز

آلومیینوم اراک - نفت مسجدسلیمان

خونه به خونه مازندران - فجرسپاسی شیراز

آینده‌سازان برق جدید شیراز - اکسین البرز

ملوان بندرانزلی - مس کرمان

شهرداری ماهشهر - نساجی مازندران

گل‌گهر سیرجان - مس رفسنجان

ایران‌جوان بوشهر - صبای قم

شهرداری تبریز - بادران تهران

 

* هفته ششم

اکسین البرز - شهرداری ماهشهر 

مس کرمان - آینده‌سازان برق جدید شیراز 

فجرسپاسی - ایران‌جوان بوشهر 

ماشین‌سازی تبریز - آلومینیوم اراک 

نفت مسجدسلیمان - خونه به خونه مازندران

صبای قم - گل‌گهر سیرجان

بادران تهران - راه‌آهن تهران

مس رفسنجان - شهرداری تبریز

نساجی مازندران - ملوان بندرانزلی

 

*هفته هفتم

شهرداری تبریز - ماشین‌سازی تبریز

راه‌آهن تهران - نفت مسجدسلیمان

آلومینیوم اراک - فجرسپاسی شیراز

خونه به خونه مازندران - ایران‌جوان بوشهر

شهرداری ماهشهر - مس کرمان

اکسین البرز - نساجی مازندران

ملوان بندرانزلی - مس رفسنجان

آینده‌سازان برق جدید شیراز  - صبای قم

گل‌گهر سیرجان - بادران تهران

 

* هفته هشتم

صبای قم - شهرداری ماهشهر

ماشین‌سازی تبریز - آینده‌سازان برق جدید شیراز 

مس کرمان - اکسین البرز

ایران‌جوان بوشهر - آلومینیوم اراک

بادران تهران - خونه به خونه مازندران

فجرسپاسی شیراز - گل‌گهر سیرجان

مس رفسنجان  - راه‌آهن تهران

نساجی مازندران - شهرداری تبریز

نفت مسجدسلیمان - ملوان بندرانزلی

 

* هفته نهم 

خونه به خونه مازندران - ماشین‌سازی تبریز

 شهرداری تبریز - نفت مسجدسلیمان

شهرداری ماهشهر - فجرسپاسی شیراز

گل‌گهر سیرجان  - ایران‌جوان بوشهر

ملوان بندرانزلی - آلومینیوم اراک

مس کرمان - نساجی مازندران

اکسین البرز - مس رفسنجان

راه‌آهن تهران - صبای قم

آینده‌سازان برق جدید شیراز  - بادران تهران

 

* هفته دهم

بادران تهران - شهرداری ماهشهر

نساجی مازندران - آینده‌سازان برق جدید شیراز 

ماشین سازی تبریز - اکسین البرز

مس رفسنجان - مس کرمان

آلومینیوم اراک - خونه به خونه مازندران

نفت مسجد سلیمان - گل‌گهر سیرجان

فجرسپاسی شیراز - راه‌آهن تهران

صبای قم - شهرداری تبریز

ایران جوان بوشهر - ملوان بندرانزلی

 

* هفته یازدهم 

ملوان بندرانزلی - ماشین‌سازی تبریز

شهرداری ماهشهر - نفت مسجد سلیمان

آینده‌سازان برق جدید شیراز  - فجرسپاسی شیراز

راه‌آهن تهران - ایران‌جوان بوشهر

شهرداری تبریز - آلومینیوم اراک

گل‌گهر سیرجان - خونه به خونه مازندران

نساجی مازندران - مس رفسنجان

مس کرمان - صبای قم

اکسین البرز - بادران تهران

 

* هفته دوازدهم

ماشین‌سازی تبریز - شهرداری ماهشهر

مس رفسنجان - آینده‌سازان برق جدید شیراز 

صبای قم - اکسین البرز

نفت مسجدسلیمان - مس کرمان

بادران تهران - نساجی مازندران

آلومینیوم اراک - گل‌گهر سیرجان

خونه به خونه مازندران - راه‌آهن تهران

ایران‌جوان بوشهر - شهرداری تبریز

فجر سپاسی شیراز - ملوان بندرانزلی

 

*هفته سیزدهم

مس کرمان - ماشین‌سازی تبریز

آینده‌سازان برق جدید شیراز  - نفت مسجدسلیمان

اکسین البرز - فجرسپاسی شیراز

شهرداری ماهشهر - ایران‌جوان بوشهر

راه‌آهن تهران - آلومینیوم اراک

شهرداری تبریز - خونه به خونه مازندران

ملوان بندرانزلی - گل‌گهر سیرجان

نساجی مازندران - صبای قم

مس رفسنجان - بادران تهران

 

* هفته چهاردهم

آلومینیوم اراک - شهرداری ماهشهر 

ایران‌جوان بوشهر - آینده‌سازان برق جدید شیراز 

نفت مسجدسلیمان -اکسین البرز

بادران تهران - مس کرمان

ماشین‌سازی تبریز - نساجی مازندران

صبای قم - مس رفسنجان

گل‌گهر سیرجان - راه‌آهن تهران

فجرسپاسی شیراز - شهرداری تبریز

خونه به خونه مازندران - ملوان بندرانزلی

 

* هفته پانزدهم

مس رفسنجان - ماشین‌سازی تبریز

نساجی مازندران -نفت مسجدسلیمان

مس کرمان -فجرسپاسی شیراز

اکسین البرز - ایران‌جوان بوشهر

آینده‌سازان برق جدید شیراز  - آلومینیوم اراک

شهرداری ماهشهر - خونه به خونه مازندران

شهرداری تبریز - گل‌گهر سیرجان

صبای قم - بادران تهران

راه‌آهن تهران - ملوان بندرانزلی

 

* هفته شانزدهم

ملوان بندرانزلی - شهرداری ماهشهر

گل‌گهر سیرجان  - آینده‌سازان برق جدید شیراز 

خونه به خونه مازندران - اکسین البرز

آلومینیوم اراک - مس کرمان

فجرسپاسی شیراز - نساجی مازندران

ایران‌جوان بوشهر - مس رفسنجان

ماشین‌سازی تبریز - صبای قم

نفت مسجدسلیمان - بادران تهران

راه‌آهن تهران - شهرداری تبریز

 

* هفته هفدهم

بادران تهران - ماشین‌سازی تبریز

مس رفسنجان - نفت مسجدسلیمان

صبای قم - فجرسپاسی شیراز

مس کرمان - ایران‌جوان بوشهر

اکسین البرز -‌ آلومینیوم اراک

آینده‌سازان برق جدید شیراز - خونه به خونه مازندران

شهرداری ماهشهر - گل‌گهر سیرجان

نساجی مازندران - راه‌آهن تهران

شهرداری تبریز - ملوان بندر انزلی

کلید واژه ها : برنامه- لیگ- یک- قرعه کشی
نظرات بینندگان
ارسال نظر:

کاربر گرامی پیام شما در سیستم ثبت شد و بعد از تایید مدیر، درسایت قرار خواهد گرفت.