زمان انتشار: ۱۸:۴۷ شنبه ۸ شهریور ۱۳۹۳
اعلام برنامه کامل دور رفت مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور

اعلام برنامه کامل دور رفت مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور

کمیته مسابقات سازمان لیگ، برنامه کامل دور رفت مسابقات لیگ دسته اول فوتبال را در فصل ۹۴-۹۳ اعلام کرد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ، برنامه کامل این مسابقات به شرح زیر است:
هفته اول:
گروه A
آلومینیوم هرمزگان - فجر سپاسی
نفت گاز گچساران- مس کرمان 
استقلال اهواز - نساجی مازندران
نیروی زمینی - فولاد نوین اهواز
گیتی‌پسند اصفهان - ایرانجوان بوشهر
یزد لوله - شهرداری اردبیل
گروه B
صنعت نفت آبادان - صنایع اتکای گلستان
سیاه جامگان مشهد - شهرداری بندرعباس 
راهیان کرمانشاه - پارسه تهران
شهرداری تبریز - داماش گیلان 
مس رفسنجان - فولاد یزد
پاس همدان - گل‌گهر سیرجان
هفته دوم:
گروه A
 نفت و گاز گچساران- آلومینیوم هرمزگان
نساجی مازندران - فجر سپاسی شیراز
مس کرمان - نیروی زمینی تهران
ایران جوان بوشهر - استقلال اهواز 
فولاد نوین اهواز - یزد لوله
شهرداری اردبیل - گیتی‌پسند اصفهان 
گروه B
سیاه جامگان  مشهد - نفت آبادان 
پارسه تهران – صنایع اتکا  گلستان
شهرداری بندرعباس - شهرداری تبریز
فولاد یزد - راهیان کرمانشاه 
داماش گیلان - پاس همدان
گل گهر سیرجان - مس رفسنجان 
هفته سوم:
گروه A
آلومینیوم هرمزگان - نساجی مازندران
نیروی زمینی  تهران - نفت و گاز گچساران 
فجر سپاسی شیراز - ایران جوان بوشهر
یزد لوله - مس کرمان 
استقلال اهواز - شهرداری اردبیل
گیتی‌پسند اصفهان - فولاد نوین اهواز
گروه B :
نفت آبادان – پارسه تهران
شهرداری تبریز - سیاه جامگان مشهد
اتکا گلستان - فولاد یزد
پاس همدان - شهرداری بندرعباس 
راهیان کرمانشاه - گل گهرسیرجان
مس  رفسنجان - داماش  گیلان
هفته چهارم:
گروه A
نیروی زمینی  تهران- آلومینیوم  هرمزگان
ایران جوان بوشهر - نساجی مازندران 
نفت و گاز گچساران - یزد لوله 
شهرداری اردبیل - فجر سپاسی 
مس کرمان - گیتی‌پسند اصفهان
فولاد نوین اهواز - استقلال اهواز 
گروه B :
شهرداری تبریز - نفت آبادان 
فولاد یزد - پارسه تهران 
سیاه جامگان مشهد – پاس همدان
گل گهر سیرجان-صنایع اتکا گلستان
شهرداری بندرعباس-مس رفسنجان
داماش گیلان- راهیان کرمانشاه
هفته پنجم:
گروه A
آلومینیوم هرمزگان - ایران جوان بوشهر
یزد لوله - نیروی زمینی تهران
نساجی مازندران - شهرداری اردبیل
گیتی‌پسند اصفهان  - نفت و گاز گچساران
فجر سپاسی - فولاد نوین اهواز
استقلال اهواز - مس کرمان 
گروه B :
نفت آبادان - فولاد یزد
پاس همدان - شهرداری تبریز 
پارسه  تهران- گل گهرسیرجان
مس  رفسنجان- سیاه جامگان مشهد
صنایع اتکا گلستان – داماش گیلان
راهیان  کرمانشاه - شهرداری بندرعباس 
هفته ششم:
گروه A
یزد لوله  - آلومینیوم هرمزگان 
شهرداری اردبیل - ایران جوان بوشهر 
نیروی زمینی تهران - گیتی‌پسند اصفهان
فولاد نوین اهواز - نساجی مازندران 
 نفت و گاز گچساران - استقلال اهواز 
مس کرمان - فجر سپاسی 
گروه B :
پاس  همدان - نفت آبادان 
گل گهر سیرجان  - فولاد یزد 
شهرداری تبریز - مس رفسنجان
داماش  گیلان – پارسه تهران
سیاه جامگان – راهیان کرمانشاه
شهرداری بندرعباس  - صنایع اتکا گلستان
هفته هفتم:
گروه A
آلومینیوم هرمزگان - شهرداری اردبیل
گیتی‌پسند اصفهان  - یزد لوله 
ایران جوان بوشهر - فولاد نوین اهواز
استقلال اهواز  - نیروی زمینی تهران
نساجی مازندران - مس کرمان
فجر سپاسی  - نفت و گاز گچساران 
گروه B :
نفت آبادان - گل گهر سیرجان
مس  رفسنجان- پاس همدان
فولاد یزد – داماش گیلان
راهیان  کرمانشاه - شهرداری تبریز 
پارسه تهران - شهرداری بندرعباس
اتکا  گلستان - سیاه جامگان مشهد
هفته هشتم:
گروه A
گیتی‌پسند اصفهان  - آلومینیوم هرمزگان 
فولاد نوین اهواز  - شهرداری اردبیل 
یزد لوله - استقلال اهواز
مس کرمان - ایران جوان بوشهر
نیروی زمینی - فجر سپاسی شیراز
نفت و گاز  گچساران -نساجی  مازندران
گروه B :
مس رفسنجان  - نفت آبادان 
داماش گیلان - گل گهر سیرجان
پاس همدان – راهیان کرمانشاه
شهرداری بندرعباس  - فولاد یزد 
شهرداری تبریز – اتکا گلستان
سیاه جامگان  مشهد - پارسه  تهران
هفته نهم:
گروه A
آلومینیوم  هرمزگان - فولاد نوین اهواز
استقلال اهواز - گیتی‌پسند اصفهان
شهرداری اردبیل - مس کرمان
فجر سپاسی - یزد لوله 
ایرانجوان بوشهر - نفت و گاز گچساران
نساجی  مازندران - نیروی زمینی تهران
گروه B :
نفت آبادان – داماش گیلان
راهیان  کرمانشاه - مس رفسنجان
گل گهر سیرجان - شهرداری بندرعباس
اتکا  گلستان - پاس همدان
فولاد یزد - سیاه جامگان مشهاد
پارسه  تهران - شهرداری تبریز 
هفته دهم:
گروه A
استقلال اهواز  - آلومینیوم هرمزگان 
مس کرمان  - فولاد نوین  اهواز
گیتی‌پسند  اصفهان - فجر سپاسی شیراز
نفت و گاز گچساران  - شهرداری اردبیل 
یزد لوله – نساجی مازندران
نیروی زمینی  تهران - ایران جوان بوشهر
گروه B :
راهیان  کرمانشاه - نفت آبادان 
شهرداری بندرعباس – داماش گیلان
مس رفسنجان – اتکا گلستان
سیاه جامگان مشهد  - گل گهر  سیرجان
پاس همدان – پارسه تهران 
شهرداری تبریز  - فولاد یزد 
هفته یازدهم:
گروه A
آلومینیوم هرمزگان - مس کرمان
فجر سپاسی - استقلال اهواز 
فولاد نوین اهواز - نفت و گاز گچساران
نساجی مازندران- گیتی‌پسند اصفهان 
شهرداری اردبیل - نیروی زمینی تهران
ایرانجوان  بوشهر - یزد لوله 
گروه B :
نفت آبادان - شهرداری بندرعباس
اتکا  گلستان - راهیان کرمانشاه 
داماش گیلان - سیاه جامگان مشهد
پارسه  تهران - مس رفسنجان
گل گهر سیرجان - شهرداری تبریز
فولاد یزد  - پاس همدان
گفتنی است نام تیم های میزبان در اول آمده است.
کلید واژه ها : اعلام برنامه کامل- دور رفت مسابقات لیگ دسته اول- فوتبال کشور
نظرات بینندگان
ارسال نظر:

کاربر گرامی پیام شما در سیستم ثبت شد و بعد از تایید مدیر، درسایت قرار خواهد گرفت.