برنامه هفته نوزدهم تا بیست و دوم لیگ دسته دوم اعلام شد

ساعت 11:07 یک شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶

کمیته مسابقات برنامه هفته نوزدهم تا بیست و دوم لیگ دسته دوم باشگاه های کشور در فصل ‏‏97-96 را اعلام کرد.‏


به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته نوزدهم تا بیست و دوم و ‏همچنین دیدار معوقه از هفته های چهاردهم و شانزدهم لیگ دسته دوم به شرح زیر است:‏
معوقه از هفته چهاردهم ‏
شنبه 30 دی 96‏
مقاومت تهران – نیروی زمینی تهران- ساعت 14- ورزشگاه  میلادنور تهران
معوقه از هفته شانزدهم
خیبرخرم آباد – بعثت کرمانشاه- ساعت 14- ورزشگاه   تختی 1‏ خرم آباد
هفته نوزدهم
دوشنبه 2 بهمن 96‏
کیمیافرآیند– شهرداری بم – ساعت 14- ورزشگاه  درخشان صباشهر
قشقایی شیراز – داماش گیلانیان– ساعت 14- ورزشگاه  دستغیب شیراز
خوشه طلایی ساوه - پاس همدان– ساعت 14- ورزشگاه   چمران ساوه
شهرداری همدان – سپهرنقش جهان( گیتی پسند)اصفهان ‏– ساعت 14- ورزشگاه  قدس همدان
فولاد نوین اهواز – نماینده مازندران(کریمی جویبار)‏ – ساعت 14- ورزشگاه   اختصاصی ‏فولاد اهواز
سه شنبه 3 بهمن 96‏
شهدای بابلسر – شهرداری ارومیه ‏ ‏– ساعت 14- ورزشگاه   شهدا سیمرغ
شهرداری بندرعباس– پرسپولیس مشهد ‏– ساعت 14- ورزشگاه  خلیج فارس بندرعباس
شهرداری کاشان–  هف سمنان ‏– ساعت 14- ورزشگاه  امیرکبیر کاشان
سردار بوکان– کاسپین قزوین– ساعت 14- ورزشگاه   خاتم الانبیاء بوکان
چهارشنبه ‏‏4 بهمن 96‏
‏استقلال اهواز –نفت وگاز گچساران ‏– ساعت 14- ورزشگاه  تختی اهواز
پنج شنبه 5 بهن 96‏
مقاومت تهران ‏‎-‎‏  گل ابریشم (استقلال آبی) تهران ‏– ساعت 14- ورزشگاه  میلادنور تهران
نیروی زمینی تهران - شاهین شهرداری بوشهر– ساعت 14- ورزشگاه  شهدای نزاجا تهران
جمعه 6 بهمن 96‏
شهرداری فومن–  خیبرخرم آباد– ساعت 14- ورزشگاه  آزادی فومن
پالایش نفت آبادان - بعثت کرمانشاه  ‏– ساعت 14- ورزشگاه  ‏17 شهریور آبادان

هفته بیستم
سه شنبه 10 بهمن 96‏
پرسپولیس مشهد–  شهرداری کاشان ‏- ساعت14- ورزشگاه تختی مشهد
هف سمنان– شهدا بابلسر ‏- ساعت14- ورزشگاه  ولایت سمنان
کاسپین قزوین- شهرداری بندرعباس ‏‏- ساعت14- ورزشگاه  سردار آزادگان قزوین
شهرداری ارومیه–  استقلال جنوب تهران ‏‏- ساعت14- ورزشگاه خانه جوان ارومیه
نفت و گازگچساران–  سردار بوکان ‏- ساعت14- ورزشگاه  شهدای نفت گچساران
پنجشنبه12بهمن 96‏
شهرداری بم - خوشه طلایی ساوه ‏‏‏- ساعت14- ورزشگاه   فجر بم
سپهرنقش جهان(گیتی پسند)اصفهان- شهرداری فومن‏‏- ساعت14- ورزشگاه   تختی شهررضا
خیبر خرم آباد -کیمیافرآیند‏‏-  ساعت14- ورزشگاه   تختی 1‏خرم آباد
بعثت کرمانشاه - شهرداری همدان ‏‏- ساعت14- ورزشگاه  انقلاب کرمانشاه
پاس همدان - نفت امیدیه ‏‏‏- ساعت14- ورزشگاه  قدس همدان
نماینده مازندران(کریمی جویبار)–نیروی زمینی تهران‏‏- ساعت14- ورزشگاه  آزادی بهشهر
گل ابریشم(استقلال آبی)- اروندخرمشهر(کارون اهواز)‏ ‏‏‏- ساعت14- ورزشگاه  عطرسیب باقرشهر
داماش گیلانیان – مقاومت تهران‏‏- ساعت14- ورزشگاه  عضدی رشت
شاهین شهرداری بوشهر- مس نوین کرمان ‏‏‏- ساعت14- ورزشگاه  بهشتی بوشهر

هفته بیست و یکم
دوشنبه 16 بهمن 96‏
شهرداری بندر عباس-  نفت و گاز گچساران ‏‏‏‏- ساعت14- ورزشگاه  خلیج فارس بندرعباس
شهدای بابلسر-  پرسپولیس مشهد‏‏‏- ساعت14- ورزشگاه  شهدا سیمرغ
استقلال جنوب تهران-   هف (صنایع طلایی) سمنان ‏‏‏‏- ساعت14- ورزشگاه  ولی عصر(عج)‏ شهرقدس
شهرداری کاشان - کاسپین قزوین‏‏‏- ساعت14- ورزشگاه  امیرکبیر کاشان
سردار بوکان- استقلال اهواز ‏‏‏‏- ساعت14- ورزشگاه  خاتم الانبیاء بوکان
چهارشنبه ‏‏18 بهمن 96‏
مس نوین کرمان-   نماینده مازندران(کریمی جویبار)‏ ‏‏‏‏- ساعت14- ورزشگاه  سلیمی کیا کرمان
قشقایی شیراز - شاهین شهرداری بوشهر‏‏‏‏- ساعت14- ورزشگاه  دستغیب ‏ شیراز
نیروی زمینی تهران- فولاد نوین اهواز‏‏‏‏- ساعت14- ورزشگاه  شهدای نزاجا تهران
اروندخرمشهر(کارون اهواز) - داماش گیلانیان ‏‏‏‏- ساعت14- ورزشگاه  نفت وگاز اروندان خرمشهر
خوشه طلایی ساوه - خیبر خرم آباد ‏‏‏‏‏- ساعت14:15 - ورزشگاه   چمران ساوه
کیمیا فرآیند -  سپهر نقش جهان(گیتی پسند ‏‏)اصفهان‏‏‏‏‏‏‏‏‏- ساعت14:15 - ورزشگاه   درخشان صباشهر
شهرداری فومن-  بعثت کرمانشاه‏‏‏‏‏- ساعت14:15 - ورزشگاه   آزادی فومن
شهرداری همدان – پالایش نفت آبادان‏‏‏‏‏- ساعت14:15 - ورزشگاه   قدس همدان
نفت امیدیه-  شهرداری بم‏‏‏‏‏- ساعت14:15 - ورزشگاه    شهدای نفت امیدیه

هفته بیست و دوم

دوشنبه 23 بهمن 96‏
پرسپولیس مشهد- استقلال جنوب تهران – ساعت 14- ورزشگاه  تختی مشهد
هف سمنان - شهرداری ارومیه– ساعت 14- ورزشگاه  ولایت سمنان
کاسپین قزوین - شهدای بابلسر – ساعت 14- ورزشگاه  سردارآزادگان قزوین
نفت و گاز گچساران-  شهرداری کاشان ‏– ساعت 14- ورزشگاه  شهدای نفت گچساران
استقلال اهواز- شهرداری بندرعباس– ساعت 14- ورزشگاه  ‏ تختی اهواز
سه شنبه 24 بهمن 96‏
پالایش نفت آبادان- شهرداری فومن ‏– ساعت 14- ورزشگاه  ‏ ‏17 شهریور آبادان
بعثت کرمانشاه - کیمیا فرآیند تهران– ساعت 14- ورزشگاه  انقلاب کرمانشاه
سپهر نقش جهان (گیتی پسند )- خوشه طلایی ‏ساوه ‏– ساعت 14- ورزشگاه  تختی شهررضا
شهرداری بم-  پاس همدان ‏– ساعت 14- ورزشگاه  فجر بم
خیبر خرم آّباد- نفت امیدیه – ساعت 14- ورزشگاه  تختی خرم آباد
نماینده مازندران (کریمی جویبار)- قشقایی شیراز ‏– ساعت 14:15- ورزشگاه  آزادی بهشهر
شاهین شهرداری بوشهر-  مقاومت تهران ‏– ساعت 14:15- ورزشگاه  بهشتی بوشهر
داماش گیلانیان- گل ابریشم(استقلال آبی) تهران ‏– ساعت 14:15- ورزشگاه  عضدی رشت
فولاد نوین اهواز-  مس نوین کرمان ‏– ساعت 14:15- ورزشگاه  اختصاصی فولاد اهواز